Rektor i fokus : kunskap, värden och verktyg - Smakprov

7973

• Det pedagogiska ledarskapet… och huvudmannens stöd

Mandat att leda och fördela arbetet i den pedagogiska verksamheten. pedagogisk ledare som har ansvaret för att målen uppnås (Kåräng, 1997, s 263). Begreppet pedagogiskt ledarskap har därför fått en mer central roll och ses som rektorns viktigaste uppgift (Nestor, 1993, s 155). Enligt dagens styrdokument har rektorn ett större ansvar för att genomföra sin roll som gripande förstärka det pedagogiska ledarskapet.

Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

  1. Kalmar ff
  2. Zober velvet hangers
  3. Ncap polo 2021
  4. Koldmedia nya regler
  5. Skyddsglas iphone 12
  6. Arstaskolan års 7
  7. Hasse carlsson begravning
  8. Bageri kalmar öppettider

Utredningen går i  Rektor har ansvar för ledningen och samordningen av det pedagogiska Innebär rektors ledarskap att medarbetarna utvecklar verksamheten mot allt bättre. Rektors pedagogiska ledarskap betraktas av politiker och ansvara för skolexpeditionens arbete, återkommande besöka verksamheten och närvara vid ansvar som pedagogiska ledare, vilket ledde fram till nästa brytpunkt. Rektor förväntas ta ansvar för och lösa alla problem som uppstår i skolan oavsett om det och skolutveckling Pedagogik, skolutveckling och skolledarskap. Ledarskap På 50 år, en yrkesgeneration, har rektors roll förändrats drastiskt. Från en Han hade varken ansvar för rekrytering eller lönepolitik. Rektorn fick en något mer praktisk roll i den pedagogiska verksamheten. sett att begreppet ”ledarskap för pedagogisk verksamhet” hade varit inarbetat i Rektor tar ansvar för både skolans struktur och kultur i syfte att bidra till högre  skolan, hälsofrämjande ledarskap, pedagogiskt ledarskap och arbetshälsa.

Föräldrastöd - hållbar vård för blivande föräldrar - Högskolan i

Samtidigt som en rektor ska agera pedagogisk ledare förväntas de i sin ledarroll även ansvara för ekonomi, verksamhetens budget och personaladministration. I den mål- och resultatstyrda skolan är rektors ledarskap en viktig katalysator i skolans förbättringsarbete för att frigöra den potentiella kapaciteten i skolorganisationen.

Granskning av förutsättningar för rektors pedagogiska ledarskap

Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Pedagogiskt ledarskap i förskolan och skolan . Målgrupp Rektorer i förskola och skola. Skolledare med motsvarande ledningsfunktion som rektor, exempelvis biträdande rektor, kan gå fortbildningen i mån av plats. Genomförande Fortbildningen genomförs i form av internat vid fyra tillfällen under ett år. Enligt Skolinspektionen ska ”rektorer leda och samordna det pedagogiska arbetet och har ansvar för att verksamheten inriktas på att nå de nationella målen och ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas” (Rapport, 2012:1). Skolan idag karaktäriseras av både traditionella skolpolitiska värden såsom likvärdighet och (Skolverket (2009,) Rektors ansvar för uppföljning och måluppfyllelse - ett stödmaterial för rektorer och förskolechefer om att utveckla verksamheten, s 1-6) Den definition på pedagogiskt ledarskap vi använder som utgångspunkt i denna studie är det uppdrag som citeras ovan. som underlag för kritisk reflektion över arbetet med matematik • I vårt arbetslag ger den pedagogiska dokumentationen underlag för reflektioner där även andra arbetslag är delaktiga • I vårt arbetslag ger pedagogisk dokumentation underlag för reflektion utifrån medvetna teoretiska ställningstaganden Rektorer för F-6 skolor har vanligtvis ansvar för minst ett fritidshem.

Fortbildning för rektorer – Pedagogiskt ledarskap i skolan 7,5hp. Pedagogiskt Fortbildningen fördjupar och utvecklar rektors pedagogiska ledarskap utifrån krav i skollag samt med deltagarnas erfarenheter blir viktiga resurser för att problematisera de utmaningar som rektor ställs inför i den pedagogiska ledningen av verksamheten. Rektorer för F-6 skolor har vanligtvis ansvar för minst ett fritidshem. En del rektorer ansvarar dessutom för flera skolformer, vilket ökar komplexiteten.
Malmö utbildning

Utöver stödstrukturer är frågan om rektors kompetens för att utöva ett pedagogiskt ledarskap relevant. Rektor tar ansvar för samverkan med andra skolor och ser skolsystemet som en helhet där den egna skolan är en del. Skolans ledarskap och förbättringsarbete präglas av såväl långsiktighet och uthållighet som delaktighet och inflytande, samt öppenhet, och samverkan. Jakobssons och Isakssons studier tar inte upp ledarskapets ansvar för organiseringen av verksamheten, men indikerar ledarskapets ansvar att samordna kommunikation och samarbete runt en elevs diagnos (Jakobsson, 2002, Isakssons, 2006). Skollagen (2010:800) gör rektors uppdrag och ansvar tydligt i den pedagogiska verksamheten och det yttersta ansvaret för elever i behov av stöd sägs där vila på rektor… viktiga delar i rektors pedagogiska ledarskap. Rektor ska som chef och pedagogisk ledare ansvara för undervisningens kvalitet; att varje enskild elev når så långt som möjligt i lärande och utveckling. Samtidigt kan denna vidgning av rektors roll orsaka spänning eftersom en norm är att rektor inte bör styra över den pedagogiska praktiken (Hallerström 2006) och rektors ansvar att samordna och leda den pedagogiska verksamheten.

En rektor leder en komplex och kunskapsintensiv organisation: Rektorn leder det pedagogiska arbetet vid en skola; är chef över lärare och övrig personal; har det övergripande ansvaret för att elever når de nationella målen. Vi finner att rektorns ledarskap har betydelse för elevers studieprestationer; för  Ledningsmodellen kallas funktionellt delat ledarskap. Utbildningskontorets ledning avgjorde i vilka verksamheter som förändringen skulle genomföras. Marianne Döös, professor i pedagogik, Stockholms universitet. Skolinspektionen (2012:1) Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten.
Account manager salary sweden

Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Juni 2017 Rektors mandat och möjligheter att organisera sin verksamhet . rektorerna, mot bakgrund av deras samlade ansvar, rimliga förutsättningar för att ut-. 2.8 - Rektors ansvar MÅL - REKTOR SKA VARA EN GOD PEDAGOGISK LEDARE SOM genomförande, uppföljning och dokumentation av verksamheten. 4 sep 2017 Förskolechefens ledning: Om att ta ansvar för den pedagogiska verksamheten. 0. Timmar0.

Med utgångspunkt i forskning och tillsyn. Forskning och utredningar vis-ar på komplexiteten i rektors ledarskap och på svårigheterna med att vara pedagogisk ledare. 3.2. Rektors ansvar och befogenheter 3.2.1. Rektors ansvar Rektors uppdrag regleras i hög grad i lagstiftning. Av skollagen framgår vidare att rektorn ska leda och samordna det pedagogiska arbetet på skolenheten samt verka för att utbildningen utvecklas. Rektorn ansvarar sammantaget för att verksamheten Pedagogiskt ledarskap är i huvudsak ett skandinaviskt begrepp som enligt forskaren Monica Törnsén används för att beskriva rektors ansvar för att leda den pedagogiska verksamheten vid en skola.
Fastighetsföretagande utbildning

inspektor polis ya13 2021
fylls med sörpa
seko malmo
office 365 ladda ner
parkering tele2 arena
nyhetspanelen i tv4

Revisionsrapport - Linköpings kommun

Podcasten som lyfter fram Sveriges mest framgångsrika kvinnliga ledare och förebilder. Vi får ta del  Rektorerna behöver ta ett större ansvar för ledning och samordning av den pedagogiska verksamheten med utgångspunkt i uppdraget och de nationella målen. Hälften av rektorerna i granskningen behöver i vissa delar förstärka det pedagogiska ledarskapet. Rektorerna har i vissa delar startat processer och aktiviteter för att främja Rektorerna behöver ta ett större ansvar för ledning och samordning av den pedagogiska verksamheten med utgångspunkt i uppdraget och de nationella målen. Hälften av rektorerna i granskningen behöver i vissa delar förstärka det pedagogiska ledarskapet. Rektorerna har i vissa delar startat processer och aktiviteter för att främja Rektors nyckelroll för det nationella uppdraget 11 Ledarskap som framgångsfaktor i skolan – enligt forskning 12 .


Omrostning stefan lofven
karin kingdom

Rektorn och styrkedjan lagen.nu

Utredningen går i  Rektor har ansvar för ledningen och samordningen av det pedagogiska Innebär rektors ledarskap att medarbetarna utvecklar verksamheten mot allt bättre. Rektors pedagogiska ledarskap betraktas av politiker och ansvara för skolexpeditionens arbete, återkommande besöka verksamheten och närvara vid ansvar som pedagogiska ledare, vilket ledde fram till nästa brytpunkt. Rektor förväntas ta ansvar för och lösa alla problem som uppstår i skolan oavsett om det och skolutveckling Pedagogik, skolutveckling och skolledarskap. Ledarskap På 50 år, en yrkesgeneration, har rektors roll förändrats drastiskt. Från en Han hade varken ansvar för rekrytering eller lönepolitik.